EIT health Scandinavia jobbar aktivt för att tackla utmaningarna kring implementering av digitala lösningar i vården

30 March 2023

Okategoriserade

EIT health Scandinavia jobbar aktivt för att tackla utmaningarna kring implementering av digitala lösningar i vården

För att utbudet av digitala vårdlösningar ska kunna möta framtidens utmaningar behöver utvecklingen accelereras avsevärt. EIT Health Scandinavia arbetar kontinuerligt på flera fronter för att driva på utvecklingen. Nyligen hölls ett rundabordssamtal med intressenter från Norden och Estland för att diskutera utmaningar och möjliga lösningar kring hur digitala applikationer ska nå sjukvården snabbare.

Precis som resten av Västvärlden står Sverige inför en ökande medelålder hos befolkningen, enligt SCB:s befolkningsprognos var nästan var femte person över 65 år 2020, och 2070 förväntas andelen ha stigit till var fjärde invånare (1). Det kommer naturligtvis att öka pressen på hälsosjukvården och nya, till stor del digitala lösningar, kommer att krävas för att tillgodose människors vårdbehov.

Men för att kunna implementera digitala vårdapplikationer, så kallade DiGAs, i sjukvården behöver de ha bevisat positiva effekter för hälso- och sjukvården, både i medicinsk och ekonomisk mening. De nordiska länderna har alla en nationell allmän hälso- och sjukvård men vägen till en plats i förmånssystemet för medicintekniska produkter varierar från land till land.

– Ett av EIT Health Scandinavias viktigaste fokusområden är att stötta utvecklingen av digital hälsa och i det arbetet ingår också arbetet att försöka förenkla och samordna utvärderingsprocessen av hälsoappar så att det blir lättare för innovativa företag att få ut sina produkter på marknaden. Här är Tyskland, Frankrike och Storbritannien föregångsländer och även Norge och Finland är på god väg. Tyskland har t ex skapat ett snabbspår för DiGAs in i ersättningssystemet och Frankrike är på väg att implementera en liknande modell som Tyskland, säger Annika Szabo Portela, Interim VD på EIT Health Scandinavia.

Bristen på samordning mellan länder har skapat en flaskhals som försenar hälsopapparnas väg till marknaden. Många av företagen som utvecklar hälsoappar är också startups med begränsade resurser som inte har möjlighet att evidensbasera och göra sk peer reviews, Den hjälp som behövs för att navigera de olika regelverk som kantar vägen in i ersättningssystemen i olika länder räcker inte till.

För att belysa den aktuella situationen både på nationell och europeisk nivå och för att diskutera om den tyska modellen kan vara lämplig även för andra europeiska länder bjöd EIT Health Scandinavia tillsammans med IN-4-AHA-konsortiet in till ett rundabordssamtal. I samtalet deltog 15 olika intressenter från de nordiska länderna och Estland för att diskutera ”best practice” och hur man kan tackla dagens utmaningar vad gäller att föra in hälsoappar på den nordiska och baltiska marknaden.

– Många företag och utvecklare tittar på USA först eftersom det är en stor gemensam marknad. Det är därför oerhört viktigt för Europa och Sverige att hitta gemensamma lösningar och samarbeten hur medicinska applikationer utvärderas. Annars riskerar patienter i EU att halka efter och kommer få sämre tillgång till nya hälsoappar, säger Marie Gårdmark, VD RegSmart Life Science AB och en av deltagarna i rundabordssamtalet.

  Några av kriterierna som diskuterades var de som också identifierats av den ledande organisationen för utvärdering av hälsoappar, brittiska ORCHA:

  1. Inrätta en effektiv bedömningsprocess
  2. Definiera processen för hur applikationerna ska nå- och användas i vården
  3. Inrätta system och processer som gör det möjligt för hälso- och sjukvårdssystemet att använda applikationerna på det sätt som passar dem
  4. Integrera den digitala hälsovården i centrala rutiner
  5. Hitta hållbara ersättningssystem

  Det räcker inte med att en del av processen fungerar utan alla delar måste finnas på plats för att en hälsoapp ska bli en naturlig del av hälso- och sjukvården.

  På det nordiska mötet deltog totalt femton personer från olika myndigheter, intressorgnisationer och företagrount såsom E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Karolinska Institutet, RegSmart och ORCHA (se rapporten för fullständig deltagarlista).

  EIT Health har tidigare även genomfört rundabordssamtal i Tyskland, Frankrike och Spanien och samtal i fler länder är planerade under våren i Ungern, Italien, Polen och Portugal.

  Ladda ner rapporten ”The DiGAS framework – a model for Europe?” här

  Vad är en hälsoapp (DiGA)?

  DiGA är en förkortning för Digital Health Application och avser en medicinteknisk produkt med specifika egenskaper (riskklass I eller IIa) och som är baserad på digital teknik. DiGAs är inte avsedda för primärprevention utan är menade att användas som verktyg i sjukvården.


  Referenser

  1. Befolkningsprognos för Sverige https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/

  2. Innovation4active and healthy ageing är ett EU project som pågår från januari 2021 till january 2023, och är finansiert av Horizon 2020. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eip-aha

  EIT Health 

  EIT Health är Europas största samarbetsorganisation inom life science-innovation och hälsa, och är verksamt inom tre områden: entreprenörskap, utbildning och hälsoinnovation. EIT Health är ett samarbete mellan mer än 150 partnerorganisationer inom industri, hälso- och sjukvård, forskningsinstitutioner, universitet och offentlig sektor. EIT Health Scandinavia har partners i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Estland och etablerades av EU-organisationen European Institute of Innovation & Technology (EIT) 2015.